Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khảo sát, đo đạc

I. Các quy phạm đo đạc bản đồ địa hình, địa chính

1. 08/2008/QD-BTNMT- Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000

2. TT-BTNMT/ 6 -2009: Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

3. QCVN 11/2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao

4. 96TCN 43 90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình

5. TT973: Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN -2000

6. Thông tư số 68 /2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

II. Các tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến trắc địa

1. TCVN 8215 - 2009: Công trình thủy lợi-các quy định về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối

2. TCXD 9360 - 2012: Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

3. TCVN 9364 - 2012: Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

4. TCVN 9398 - 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung

5. TCVN 9399 - 2012: Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

6. TCVN 9400 - 2012: Nhà và công trình xây dựng dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

7. TCVN 9401- 2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

III. Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát các công trình giao thông

1. 22TCN 263 -2000: Quy trình khảo sát đường ô tô 

IV. Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát các công trình thủy lợi

1. 14TCN 186 -2006 : Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

2. 14TCN 22 - 2002 : Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi

3. 14TCN 141 - 2005 : Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi

Scroll