Lưu ý: Sau khi chọn kiểu vẽ, click bản đồ để có điểm đầu tiên.

THÔNG TIN