Hỗ trợ

  • CORS Network

    CORS Network

    Một CORS là một trạm tham chiếu hoạt động liên tục. CORS có thể thay thế vị trí của một trạm cơ sở truyền thống được sử dụng trong GNSS. Họ có thể đưa ra một vị trí tức thời với độ chính xác cỡ cm và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm Nông nghiệp chính xác, Xây dựng, Khai thác mỏ, Khảo sát và Nghiên cứu Khoa học.
    Xem thêm
Scroll