CORS đang hoạt động.      CORS đang dừng hoạt động.

CORS Network

  • CORS mạng là gì?

    CORS mạng là gì?

    Một CORS là một trạm tham chiếu hoạt động liên tục. CORS có thể thay thế vị trí của một trạm cơ sở truyền thống được sử dụng trong GNSS positing sai. Họ có thể đưa ra một vị trí tức thì với độ chính xác ± 20 mm và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm Nông nghiệp chính xác, Xây dựng, Khai thác mỏ, Khảo sát và Nghiên cứu Khoa học.
    Xem thêm
Scroll